Súčasnosť

Obec Hrušov leží v prekrásnom malebnom prostredí, na úpätí Horného vrchu, na území Národného parku Slovenský kras.

Typická vinárska a ovocinárska oblasť, s bohatou históriou. Vyasfaltované poľné cesty ponúkajú možnosť cykloturistiky na blízke a ďaleké okolie, až ku Gombaseckej jaskyni, Zádielskej doline, na hrad Krásna Hôrka.
Rybníky ponúkajú možnosti pre vášnivých rybárov. Možnosť ochutnávania domácich špecialít.

Obec Hrušov leží pod Soroškou, na rozhraní Silickej planiny a Dolného vrchu. Prvé písomné zmienky o nej sú z roku 1234. Tu vyviera Vápenný potok, ktorý ústi do Turnianskeho potoka.

Obec Hrušov patrí do regiónu Horného Gemera. Rozloha katastra je 1678,93 ha, z toho zastavaných je celkom 44,22 ha. Nadmorská výška sa pohybuje v rozmedzí od 212 do 577m. Má 345 obyvateľov, z toho je ekonomicky aktívnych približne 160. Miernu prevahu v obyvateľstve majú ženy. V obci je vybudovaný verejný vodovod a je plynofikovaná.
V dohľadnom čase bude vybudovaná aj kanalizácia obce. Zatiaľ je rozpracovaná čistička odpadových vôd a kanalizačná sieť.

Kataster obce leží v Národnom parku Slovenský kras.
Pri obci sa nachádza Hrušovská lesostep s bohatou flórou a faunou, Hrušovská jaskyňa s jedinečnou kvapľovou výzdobou, najkrajšou v Európe, ktorá však nie je sprístupnená verejnosti, ako aj Hrušovské rybníky, kde sa dajú loviť ryby. Kataster obce tvoria vinice, pasienky, lesy a sady. Je tu vynikajúci poľovný a rybársky revír.

Z historických a kultúrnych pamiatok môžeme spomenúť Kaplnku sv.Anny, nachádzajúcu sa v lese nad dedinou, rímskokatolícky a reformovaný kostol ako aj hrob projektanta a staviteľa cesty cez Sorošku Raisa Kristiána.
V obci je vybudovaný kultúrny dom, dom smútku a fontána s pamätníkom padlým v prvej a druhej svetovej vojne.

V lete sa tu dá vykonávať rekreačná turistika po troch vyznačených turistických trasách. Keďže obec leží v kopcovitom teréne, v zime sú tu dobré možnosti na zimné športy.
Pretože je to známa vinárska oblasť, k špecialitám patrí predovšetkým vynikajúce hrušovské víno, no kto raz ochutnal tunajšiu plnenú kapustu, nikdy na ňu nezabudne.
V obci sa nezachovali žiadne ľudové zvyky ani kroj.
Hoci sa v obci pomaly rozvíja aj podnikateľská činnosť, staré remeslá sa nerozvíjajú, ani sa nezachovali.

História obce je veľmi bohatá. Prvá písomná zmienka o nej je zo začiatku trinásteho storočia. V osemnástom storočí už mala svoju pečať a erb, ktoré sa po schválení v heraldickej komisii SR používajú aj v súčasnosti.
Mnohí obyvatelia sú potomkami husitov - svedčia o tom aj niektoré priezviská. Obyvatelia sú na 85 % maďarskej národnosti a asi 15 % je tu obyvateľov slovenskej národnosti. Pomerne významnú časť obyvateľov tvorí rómske etnikum.

V obci je radová zástavba. Cez dedinu preteká regulovaný potok.
Všetci občania sa o svoje okolie starajú a zveľaďujú ho.

V obci sa nenachádza zdravotné stredisko, ani ordinácia praktického lekára. Obyvatelia môžu využívať zdravotnícke služby susednej obce Jablonov nad Turňou, pre ktorú je spádovou obcou v tejto oblasti. V stredisku sídli, detská ambulancia, obvodný lekár pre dospelých, stomatologická a gynekologická ambulancia.