Oznamy

Odpredaj majetku obce

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREDAJA HNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCE


Obec Hrušov, 049 43  Hrušov č.5, IČO:00328308, zastúpená starostom obce Gabielom Partim zverejňuje v zmysle §9a/ odst.1 písm.c zákona 258/2009 Z.z., ktorým sa dopľňa zákon SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením obce Hrušov O zásadách hospodárenia c majetkom obce a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Hrušove č.04/2016 zo dňa 08.04.2016 oznámenie o zámere predaja hnuteľného majetku obce Hrušov.

Predmet predaja:
- osobné ,motorové vozidlo Volksvagen Golf 1.6, evidenčné číslo: RV048AV.
Všeobecná hodnota vozidla stanovená znaleckým posudkom č.24/2016:  403,00 eur.
Prepis vozidla hradí kupujúci.

Oznámenie zverejnené:  25.4.2016

Oznámenie zvesené:

                                                                                                                                      Gabriel PARTI
                                                                                                                                      starosta obce, v.r.