Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Obec HRUŠOV

Obec Hrušov je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b/ zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Telefónny kontakt: 058/7961522

Fakturačné údaje: IČO: 00328308
DIČ: 2020501428
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 22427582/0200
Štatutárny zástupca: Gabriel PARTI, starosta obce